Algskörd på Gotland

 

Aktuellt inom projektetUppspolat släke, makro­alger, ut­gör ett pro­blem vid po­pu­lä­ra bad­stränd­er, och är sam­ti­digt en re­surs som skul­le kun­na ut­nytt­jas till göd­ning och jord­för­bätt­rings­me­del, samt till pro­duk­tion av bio­gas. Att skör­da al­ger med­för ock­så att vi tar bort nä­rings­äm­nen från Ös­ter­sjön. Dess­vär­re in­ne­hål­ler alg­er­na för­höj­da hal­ter av tung­me­tal­ler, främst kad­mi­um, vil­ket in­ne­bär att det finns re­strik­tion­er kring alg­skörd. Alg­skörd på grun­da sand­bott­nar kan även på­ver­ka o­li­ka platt­fisk­ar­ter, fram­för­allt flun­dra (skrubb­skäd­da) och pigg­var.

Algskörd

Pro­jek­tets syf­ten är att tit­ta på ef­fekt­er­na av al­ger på sand­bott­nar som an­ses vik­tiga för platt­fisk­ens re­pro­duk­tion, att ut­veck­la me­tod­er och tek­ni­ker för att skör­da al­ger, samt att un­der­sö­ka vil­ka möj­lig­he­ter som finns för att ut­nytt­ja re­sur­sen som jord­för­bät­trings­me­del och göd­sel.

Vidare ska vi i pro­jekt­et även tyd­lig­göra ett i­dag snå­rigt re­gel­verk för att un­der­lät­ta för en­tre­pre­nör­er och an­dra or­ga­ni­sa­tion­er, som vill ta bort alg­er från strand­en. Ked­jan från upp­tag av alger, trans­port och an­vän­dan­de in­vol­ve­rar o­li­ka myn­dig­he­ter och Re­gi­on Got­land.

Projektet pågick under tiden 2014-2017.

Grått streck skugga

Projektplan algprojektetProjektplan plattfiskprojektetPeter Landergren projektledare