Aktuellt inom projektet Algskörd på Gotland

 
Effekt av bortforsling av alger på turbiditet och organisk halt i grunda gotländska vikar

Ny undersökning visar på släkskördens effekt på organisk halt i sediment. I skyddade vikar där man bedriver släkskörd är halten lägre vilket också kan tolkas som att närmiljön i dessa områden genomgår en förbättring vid denna typ av åtgärd.
Läs rapporten här.


Rapport om alger, kadmium och upptag i gröda

Ett pilotprojekt som gjordes på Fårö under 2015 visar att höga halter av kadmium i jorden inte behöver betyda ett högt upptag av kadmium i det som odlas.
Faktorer som pH, organisk halt och vad som odlas verkar ha stor inverkan på resultatet. Pilotstudien visar också på behovet av fortsatta studier/forskning.

Klicka på bilden för att läsa rapporten.


 Rapport om alger och plattfisk

Klicka på bilden för att läsa en ny rapport om betydelsen av bortforsling av alger för rekrytering av plattfisk på Gotland.


 Litteraturstudie om tång

Klicka på bilden för att läsa en ny litteraturstudie som tar upp tångens olika användningsområden, tekniker för att skörda tång samt innehåll av tungmetaller.


Uppdatering augusti 2015
• Studien om algskördens eventuella inverkan på plattfiskungar i grunda vikar har fortsatt under sommaren. Resultaten ska sammanställas under senhösten och en rapport kommer att skickas ut så snart den är färdig.

• En ny version av broschyren om algskörd kommer att skickas ut inom de närmaste veckorna.

• I övrigt så har Länsstyrelsen i samarbete med Ingvar Larsson på Fårö samlat in en hel del prover av grönsaker, jord och även vattenprover för att studera kadmiuminnehållet i grönsaksland som uteslutande består av släkebaserad jord. Vi kommer att skicka in allt för analys under början av oktober.

Om det finns personer som har kännedom om jordbruksmark som under en lång tid gödslats med släke så kontakta gärna projektledaren Peter Landergren.

Preliminära resultat från delprojektet om algskörd på grunda sandbottnar och plattfisk
Under 2014 gjordes de första försöken med att undersöka om borttagning av alger på grunda sandbottnar hade någon effekt på plattfiskarterna piggvar och skrubbskädda (flundra).

Undersökningen omfattade totalt 20 områden runt Gotlands kust. Preliminära resultat ger en fingervisning om att tätheten av årsyngel av både piggvar och flundra var högre i områden där man inte bedrivit någon algskörd.

Undersökningen fortsätter under sommaren 2015 och en slutrapport från delprojektet beräknas vara färdig i slutet av 2015.