Peter Landergren

 

Peter Landergren är utbildad fisk­ekolog och har som special­område havs­öring i små vatten­drag, och han har även dis­­pu­terat på just den got­ländska havs­öring­en. Till var­dags arbet­ar han som sam­ordna­re för vatten­för­valtnings­arbet­et inom Got­lands län. Övriga arbets­upp­gift­er är ärende­hand­lägg­ning av vatten­verk­sam­het, till­syn, miljö­över­vak­ning samt bio­top­vård i vatten­drag. Peter an­svar­ar även för miljö­mål­et Levan­de sjöar och vatten­drag.

Kontaktuppgifter
Telefon: 010-223 92 56
e-post: peter.landergren@lansstyrelsen.se