Avloppsvatten för bevattning

 

Avloppsvatten har använts för be­vat­tning av jord­bruks­grö­dor un­der fle­ra år­tion­den på Got­land, den så kall­ade Got­lands­mo­del­len. Lag­rings­tid­en för vat­ten för be­vatt­nings­än­da­mål höj­des från tre må­na­der till fem må­na­der för 10 år se­dan. Det­ta har med­fört att min­dre mängd vat­ten har kun­nat an­vän­das för be­vatt­ning på grund av brist­an­de lag­rings­ka­pa­ci­tet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projektet syftar till att be­dö­ma vil­ken ef­fekt den län­gre lag­rings­tid­en har haft på vatt­nets hy­gien­iska kva­li­tét. Ti­di­ga­re ana­lys­er samt mil­jö­rap­port­er an­vänds som un­der­lag för den­na ana­lys. Mil­jö­rap­port­er ef­ter 2004 för Roma re­spek­ti­ve Hem­se av­lop­ps­dam­mar jäm­förs med ti­di­ga­re ana­lys­re­sul­tat. Det ger ett un­der­lag där ef­fekt­er­na av den för­läng­da lag­rings­tid­en kan be­döm­as.

Ut­öv­er gransk­ning­en av ana­­lys­­re­­sul­­ta­­ten kom­­mer även en in­­ter­­na­­tion­­ell ut­­blick att gö­r­as, där nor­­mer för be­­vatt­nings­vat­tnets kva­li­tét för o­li­ka grö­dor be­skrivs. I Sve­ri­ge fin­ns inga såna nor­mer.

Projektledare Christina Huhtasaari.

Slutrapport: ”Avloppsvatten för bevattning”

Projektet är avslutat.
Har du frågor om projektet, kontakta Karin Fager.