Dialogprocess för vattenskyddsområden

 

Aktuellt inom projektetEn av de viktigaste åt­gär­der­na för ett bra grund­vat­ten och dricks­vat­ten är in­rätt­an­det av vat­ten­skyd­ds­om­rå­den. På Got­land skall Re­gi­on Got­land un­der de när­ma­ste å­ren be­slu­ta om skyd­ds­om­rå­den för yt­ter­liga­re ett tio­tal kom­mun­a­la vat­ten­täkt­er, och det fin­ns i­bland mot­stå­en­de in­tres­sen i frå­gan. Läns­sty­rel­sen har där­för till­sam­mans med Re­gi­on Got­land ini­ti­e­rat pro­jekt­et Dia­log­pro­cess för vat­ten­skydds­om­rå­den.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I en process med fokus på dia­log ska ett fram­ti­da ar­bets­sätt kring hur man kan ar­be­ta med bild­an­de av vat­ten­skydds­om­rå­den tas fram. I sam­ta­len del­tar bland an­nat LRF och Re­gi­on Got­land. Un­der vå­ren 2015 kom­mer det att an­ord­nas tre dia­log­mö­ten, samt ett öp­pet kvälls­mö­te. Syft­et med dia­log­pro­ces­sen är att lyf­ta ar­be­tet med vat­ten­skydds­om­rå­den, att få en ef­fektiv­are han­te­ring samt en bät­tre och tyd­li­ga­re dia­log i frå­gor­na.

Deltagare i projektet:
Länsstyrelsen
Region Gotland
LRF
Samarbetspartner:
Kebbe och Sandström

Projektet pågår under tiden 2014-2017.
Grått streck skugga
ProjektplanFrida Eklund projektledare