Frida Eklund

 
Frida kantFrida Eklund är ut­bild­ad ci­vil­­ingen­jör i Mil­jö- och vat­ten­­tek­nik och an­­svar­ar för grund­vatten och dricks­vatten­frågor på Läns­styrel­sen. Arbets­upp­gifterna består av grund­vatten­frågor inom vatten­för­valt­nings­arbetet, olika typer av ärenden kopplat till grund­vatten, vatten­skydds­områden, miljö­övervak­ning och till­syn. Hon an­svarar för miljö­målet Grund­vatten av god kvali­tet, och är ock­så projekt­ledare för del­projekt­et Dialog­process för vatten­skydds­områden.

Kontaktuppgifter
Telefon: 010-223 92 70
e-post: frida.eklund@lansstyrelsen.se