Grunda havsvikar – Bogeviken

 

Aktuellt inom projektetBogeviken är en av de grunda havs­vi­kar på Got­land vars mil­jö på se­na­re år har för­säm­rats. Vid den se­nas­te mil­jö­be­döm­ning­en en­ligt vat­ten­di­rek­tiv­et fick vi­ken sta­tu­sen då­lig, vil­ken är den säm­sta klas­si­fi­ce­ring en vat­ten­fö­re­komst kan få. Vi­ken kän­ne­teck­nas av sto­ra vass­be­stånd och av att den blir allt grund­are ge­nom till­för­sel av nä­rings­äm­nen och se­di­ment. Det­ta har sann­o­likt re­sul­te­rat i för­säm­ra­de mil­jö­er för re­pro­duk­tion­en av till ex­em­pel gädd­or och an­dra rov­fisk­ar.

Grunda havsvikar

Syf­tet med pro­jek­tet är att för­bät­tra för­hål­lan­de­na för rov­fisk, samt att un­der­sö­ka in­ne­håll i bot­ten­se­di­ment. Pro­jek­tet ska ock­så tit­ta på möj­lig­he­ter till bort­trans­port av bot­ten­se­di­ment för ev­en­tu­ell vi­dare an­vänd­ning. Pro­jek­tet har kop­pling­ar till Sport­fisk­ar­nas re­dan på­gå­en­de ar­be­te med att under­lät­ta för rov­fisk i Bo­ge­vi­ken. Åt­gär­der­na in­om pro­jek­tet är en del av en stör­re in­sats som be­hövs för att re­stau­re­ra vi­ken.

Deltagare i projektet:
Andreas Pettersson, kust- och havsmiljöhandläggare Lst Gotland, projektledare
Peter Landergren, vattenhandläggare, Lst Gotland
Rolf Gydemo, länsfiskekonsulent, Lst Gotland
Referensgrupp:
Forum Östersjön
Norra Gotlands Vattenråd
Cementa
Uppsala universitet – Campus Gotland
Samarbetspartner:
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund i samarbete med Cementa
Forum Östersjön

Projektet pågår under tiden 2014-17Grått streck skugga
Peter Landergren projektledare