Andreas Pettersson

 

Andreas kant 2Andreas är hand­lägga­re för kust- och havs­miljö­fråg­or på Läns­styrel­sen Got­land, vil­ket inne­bär att han får arbe­ta med en mängd olika fråg­or som rör kust­en och hav­et. Hans främsta arbets­upp­gift­er är ar­bete med vatten­för­valt­ning, havs­planering och ärende­hante­ring av vatten­verk­samhet i kustvatten. Han är även ansvarig för pro­gram­om­råde kust och hav inom den regionala miljö­över­vak­ningen och mål­ansvarig för miljö­målet Hav i balans samt levande kust och skär­gård.

Hans främ­sta roll i detta del­projekt är att sam­ordna de aktivi­teter och åt­gärd­er som före­slagits och se till att de blir genom­förda.

Kontaktuppgifter
Telefon: 010-223 93 18
e-post: andreas.pettersson@lansstyrelsen.se