Arkiv Grunda havsvikar – Bogeviken

 

Äldre information om projektet:

Sammanfattning Bogeviken 2015

I det planerade restaureringsområdet i norra delen av Bogeviken genomfördes vassklippning under sommaren 2015, med etablering och start den 13 juli. Den tidigare upplagsplatsen för rör i Vikhagen, den som användes i samband med nedläggning av Nord Streams gasledning, utnyttjades nu för att på ett enkelt sätt ta sig ner med maskiner till området för klippning. Ett område på knappt 5 ha klipptes. Från mitten av augusti och ungefär en månad framåt betades hela det klippta området av nio nötdjur och två hästar. Förhoppningen är att strandängen framöver ska kunna föras in i någon form av stödsystem och att kontinuerligt bete under sommarhalvåret ska utgöra den långsiktiga skötselåtgärden för området.

 

Innan vassen klipptes genomfördes även en översiktlig fågelinventering i både det norra och det södra området (se rapport). Tanken var att få en uppfattning om den befintliga fågelfaunan innan klippning genomförts. Ambitionen är att upprepa inventeringen under kommande vår för att kunna registrera eventuella förändringar.

Förhoppningen är att de insatser som genomförts inom ramen för projektet har gett positiva resultat som kan leda vidare till ytterligare ansträngningar och åtgärder. Bogeviken är ett komplext område, kraftigt påverkat och med många intressen som ska dela på utrymmet. De insatser som genomförs i projektet bör, tillsammans med de insatser som i övrigt görs av bl a Sportfiskarna i tillrinnande vattendrag, på sikt leda till att förutsättningarna för fler rovfiskar förbättras. Antagligen kommer även någon form av hantering av sjöns sediment krävas för att skapa en friskare sjö.

Kommunikation

  • Frukostmöte med Slite Utveckling AB.
  • Information om igångsättning av klippning till berörda i området, och uppsättning av infotavlor.
  • Information på Sportfiskarnas och Vatten på Gotlands webbsidor.

Kommande år

Projektet planerar att genomföra vassklippning och bete under sommaren 2016 i ett område med storlek motsvarande det som restaurerats under 2015. Det område vi tidigare har planerat klippa, i södra delen av Bogeviken, kanske ersätts med ett nytt område i anslutning till det redan klippta norra området, men närmare Slite samhälle (se infoblad). En av anledningarna är att restaureringen ska ske i anslutning till tätorten Slite och därmed skapa ytterligare uppmärksamhet för projektet. Här återstår dock samråd och överenskommelser med berörd(a) markägare.


Restaurering av strandängar runt Bogeviken (2015)

Under sommaren har vassklippning genomförts i hela det norra området. I mitten av augusti släpptes nöt på på marken och planen är att de ska gå där i en månads tid till att börja med. En översiktlig fågelinventering har genomförts i området innan klippningen, för att kunna se på eventuella effekter av vassklippningen.

Vassröjning

Planen framöver är att klippa södra delen nästa år och förhoppningsvis får ut nöt på bete direkt i den norra delen.

Foto: Lars Vallin

Länsstyrelsen och Sportfiskarna är väldigt glada och positiva till att engagemanget från djurägaren är stort. Bete är en förutsättning för att hålla vassutbredningen i schack!

Infoblad om vassklippningen i Bogeviken:

Infoblad Boge


Under vecka 24 var länsstyrelsen ute och tog sedimentprover på fyra platser i viken (se bild). Syftet är att analysera sedimenten på näringsinnehåll, metaller och organisk halt för att undersöka om det är möjligt att återanvända sedimenten vid en eventuell muddring.

Bogevikensediment skugga

Under vecka 29 påbörjas klippning av vass, med etablering i det norra området. Dialog förs även med lantbrukare för att få till bete av de klippta ytorna vilket är en förutsättning för att det inte ska växa till igen. Det finns ett positivt intresse och preliminärt kommer ett tiotal kossor beta ytorna från mitten av augusti.

Vassröjare

OBS! Bilden är bara ett exempel på en vasskördsteknik, inte med säkerhet den teknik som kommer användas i projektet.


Sportfiskarna har pekat ut ca 8,5 hektar strandäng  som lämpliga åtgärdsområden fördelat på två områden (ett i norr som omfattar ca 5,5 hektar och ett i söder som omfattar ca 3 hektar). Förslag på åtgärder inför 2015-2016 har arbetats fram. Planerade åtgärder utgörs av en flerstegsprocess med eldning av befintlig död vass (vinter), upprättande av bete (vår) och vegetationsbekämpning genom klippning av färsk vass (sommar). En dialog har förts med entreprenör kring praktiskt genomförande, lösningar kring tillfart och transporter. Lantbrukare med potentiella lösningar kring bete har även upprättats. Markägare och boende i anslutning till området har kontaktats vilka visat en övergripande positiv inställning till projektet. Samtliga markägare är informerade om projektet och inga motsättningar finns i dagsläget, dock är det viktigt med en fortsatt nära dialog med markägare med uppföljande information kring projektet. Förutsättningarna att genomföra praktiska åtgärder kommande åren är mycket goda.