Informationsmaterial och tillsynsvägledning om vattenförsörjning

 

Aktuellt inom projektetGrundvattnet på Gotland är på många stäl­len för­o­re­nings­käns­ligt och det före­kom­mer bå­de kva­li­tets- och kvan­ti­tets­pro­blem i en­skil­da vat­ten­brun­nar. Det in­ne­bär pro­blem bå­de för verk­sam­he­ter och bo­en­de. Vi har ä­ven ett bygg­tryck som stäl­ler krav på fram­för­håll­ning i vat­ten­frå­gor­na. Möj­lig­he­ten att ord­na vat­ten­för­sörj­ning be­ror, för­utom på de na­tur­li­ga grund­vat­ten­för­ut­sätt­ning­ar­na, ä­ven på hur vat­ten­brun­nar pla­ce­ras och vil­ken tek­nik som an­vänds. Där­för tar Re­gi­on Got­land nu fram ett in­for­ma­tions­ma­te­ri­al om des­sa frå­gor.

SANYO DIGITAL CAMERA

Syft­et är att öka kun­ska­pen om vat­ten­för­sörj­ning och hur tek­nis­ka lös­ning­ar och för­sikt­ig­hets­mått kan med­ver­ka till ut­hål­lig vat­ten­för­sörj­ning. Det­ta ska öka för­ut­sätt­ning­ar­na för att få ett sä­kert dricks­vatten i be­fint­li­ga och nya vat­ten­täk­ter. Det fin­ns na­tur­ligt­vis ä­ven ett in­tres­se från de som bor och har nä­rings­verk­sam­he­ter på Got­land att vat­ten­för­sörj­nings­lös­ning­ar går mot ut­hål­lig­het så att till­gång­en på tjän­ligt söt­vat­ten bi­be­hålls, och i bäs­ta fall för­bät­tras.

Deltagare i projektet:
Magnus Pettersson, miljöskyddsinspektör, enhet Miljö och hälsa, Region Gotland
Måns Persson, miljöskyddsinspektör, enhet Miljö och hälsa, Region Gotland
Frida Eklund, Länsstyrelsen
Referensperson:
Mattias Edsbagge, enhetschef, enhet Miljö och hälsa, Region Gotland
Samarbetspartner:
Akvanovum AB
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU

Projektet pågår under tiden 2014-2015.
Grått streck skugga
ProjektplanMagnus Pettersson projektledare