Kretslopp vid nybyggnation

 

Aktuellt inom projektet litenProjektet syftar främst till att stöd­ja ar­be­tet med krets­lopps­an­pas­sa­de vat­ten- och av­lop­ps­lös­ning­ar för fas­tig­hets­äga­re. En an­nan del av pro­jekt­et hand­lar om att få till lo­kalt om­händ­er­tag­an­de av vat­ten- och av­lopp på Got­land, så att det är i drift år 2018.

Kretslopp vid nybyggnation

Projektet avgränsas till att hand­la om en­skilda av­lopp från pri­märt slut­na tank­ar från WC, la­trin- och tre­kam­mar­brun­nar. En möj­lig syn­er­gi­ef­fekt av pro­jekt­et är att ny­byg­gna­tion blir möj­ligt på plats­er där det i­dag är svårt att byg­ga på grund av att tra­di­tion­el­la VA-lös­ningar inte fun­ge­rar.

De övergripande och långsiktiga projektmålen är:

  • Återföring av kväve och fosfor till pro­duk­tiv jord­bruks­mark.
  • Erbjuda lantbrukare rollen som krets­lopps­en­tre­pre­nör för hämt­ning och läm­ning av av­lopps­frak­tion­er.
  • Att nya arbetstill­fäl­len ska­pas på Got­land.
  • Att minska slamtömningsbilars kör­sträck­or runt ön och där­med min­ska CO2-ut­släp­pen.
  • Minska de kom­mu­na­la ren­ings­verk­ens be­last­ning av slam från en­skilda av­lopp.
  • Att vatten­re­sur­ser an­vänds så mi­ni­malt som möj­ligt.
Deltagare i projektet:
Magnus Jönsson, projektledare, enheten Vatten och avfall, Region Gotland
Jonas Nilsson, ekostrateg, Ledningskontoret, Region Gotland
Mattias Edsbagge, enhetschef, enheten Miljö och hälsa, Region Gotland
Marcus Ax, enhetschef, enheten Vatten och avfall, Region Gotland
Referensperson:
Marcus Ax, enhetschef, enheten Vatten och avfall, Region Gotland
Samarbetspartner:
Lantbrukarnas riksförbund på Gotland
Länsstyrelsen på Gotland
Havs- och vattenmyndigheten

Projektet pågår under tiden 2014-2017.

Grått streck skugga
ProjektplanMagnus Jönsson projektledare