Magnus Jönsson

 

Magnus J kantMagnus Jönsson är utbildad projektledare och civilekonom. Han har äv­en stu­de­rat kur­ser in­om mil­jö­om­rå­det. Idag ar­be­tar han som pro­jekt­le­da­re in­om Tek­nik­för­valt­ning­en, Re­gi­on Got­land. Han ar­be­tar bå­de med pro­cess­frå­gor och pro­jekt­led­ning in­om vat­ten- och av­falls­om­rå­det. Han har ett in­tres­se av mil­jö- och na­tur­frå­gor och har ti­di­ga­re va­rit en­ga­ge­rad i sty­rels­er­na för Väst­ra Got­lands vat­ten­råd och Na­tur­skydds­före­ning­en på Got­land.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0498-26 91 05
e-post: magnus.jonsson02@gotland.se