Vattenmagasin för bevattning och flödesutjämning

 

Syftet med projektet är att genom landskapsstudier identifiera områden där vatten kan magasineras under perioder med mycket nederbörd, för att sedan under torrperioden ledas ner till Snoderån. Möjliga områden för detta är till exempel gamla grustäkter, och sjöar och myrområden som kan höjas.

Vattenmagasin för bevattning

Sno­der­åns av­rin­nings­om­rå­de är lämp­ligt att stu­de­ra efter­som me­del­flö­det där va­rie­rar mel­lan 0, 05 och 12 m³/sek* un­der å­rets o­li­ka de­lar. Det fin­ns luc­kor i ka­na­len som höjs eft­er att vår­bru­ket av­slu­tats och som se­dan fäl­ls ner i­gen in­för skör­den och vid häfti­ga regn. Ge­nom den­na re­gle­ring upp­står en be­vat­tnings­ef­fekt efter­som grund­vat­ten­ytan höjs, vil­ket främ­jar od­ling­en i om­rå­det.

Om vat­ten skul­le kun­na ma­ga­si­ne­ras i så­da­na vo­lym­er att det räc­ker för att fyl­la på vat­tnet i ka­na­len för att se­dan rin­na ö­ver luc­kor­na, skul­le ut­tork­ning av vat­ten­dra­get und­vik­as un­der torr­pe­rio­der. Må­let är att å­stad­kom­ma en vat­ten­fö­ring om minst 10 li­ter per se­kund vid Sno­der­åns bå­da myn­ning­ar även som­mar­tid. Stor nyt­ta skul­le upp­stå för fisk­en i vat­ten­dra­get samt för bio­lo­gisk mång­fald i ö­vrigt i ka­nal­om­rå­det.

*1 m³ = 1 000 liter

Projektledare Christina Huhtasaari.

Slutrapport: ”Vattenmagasin för bevattning och flödesutjämning”

Projektet är avslutat.
Har du frågor om projektet, kontakta Karin Fager.